Aktualności

Rozwiązanie umowy o świadczenie usług bez zachowania terminu wypowiedzenia

Zawierając umowę o świadczenie usług większość z nas pamięta o ogólnym określeniu okresu wypowiedzenia (np. każdej ze strony przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia). W praktyce zdarza się, że współpraca z kontrahentem układa się tak źle, że chcielibyśmy zerwać umowę natychmiast, bez konieczności czekania na upływ okresu wypowiedzenia. Jest to tym bardziej istotne, gdy okres wypowiedzenia wiąże się z dodatkowymi kosztami (np. zgodnie z umową płacimy ryczałtowe wynagrodzenie) lub zależy nam, aby dane usługi zostały jak najszybciej zlecone nowemu kontrahentowi (np. przeniesienie księgowości). Pytanie zatem, czy określony w umowie okres wypowiedzenia, powoduje, że zawsze musimy czekać na jego upływ.

 
W tym miejscu przychodzi z pomocą, często zapominany, przepis kodeks cywilnego, stanowiący, że nie można zrzec się z góry uprawnienia do wypowiedzenia zlecenia z ważnych powodów. W praktyce, oznacza, że: a) nawet jeśli zrzekliśmy się takiego uprawnienia w umowie, to i tak możemy z niego skorzystać; oraz b) nawet, jeśli umowa ogólnie przewiduje możliwość wypowiedzenia zachowaniem terminu, to możemy tę umowę wypowiedzieć w trybie natychmiastowym, jeśli tylko mamy ku temu ważne powody.

 
Warto zatem odpowiedzieć na pytanie czym są ważne powody. Mogą nimi być przykładowo nieudzielenie wiadomości o przebiegu sprawy, utrata zaufania co do uczciwości, staranność czy umiejętności przyjmującego zlecenie, jak również zmiana stanu prawnego czy sytuacji gospodarczej. Każdy przypadek należy jednak oceniać indywidualnie. Przyczyna, która może być uznana za ważną w danym przypadku, może nie być uznana za ważną w innej sytuacji. 

Należy też pamiętać, że jeśli nasz kontrahent kwestionuje skuteczność wypowiedzenia, uznając, że nie było ważnych przyczyn, a w konsekwencji uważa, że należy mu się wynagrodzenie za kolejne okresy rozliczeniowe, może na tej podstawie wnieść sprawę do sądu. W takiej sytuacji, to sąd będzie oceniał czy rzeczywiście istniały tzw. ważne przyczyny wypowiedzenia. Podsumowując, korzystając z przywołanego przepisu, warto zawsze przeanalizować czy dane przyczyny można uznać za ważne z prawnego punktu widzenia.  

Arrow Back Powrót