RODO

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 Z DNIA 27 KWIETNIA 2016 R. W SPRAWIE OCHRONY OSÓB FIZYCZNYCH W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH I W SPRAWIE SWOBODNEGO PRZEPŁYWU TAKICH DANYCH ORAZ UCHYLENIA DYREKTYWY 95/46/WE (OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest Michał Gądek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Michał Gądek Kancelaria Radcy Prawnego, adres: ul. Zabłocie 21/163, 30-701 Kraków, NIP: 6751394913.
  2. W przypadku zadania pytania za pośrednictwem maila Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie i prowadzenia dalszej korespondencji. Podstawą prawną przetwarzania jest udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy. W tym wypadku, podstawą prawną jest przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).  Jeżeli działa Pan/Pani w imieniu spółki prawa handlowego, podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes administratora w postaci wykonania umowy ze spółką, którą Pan/Pani reprezentuje (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).  Po zakończeniu świadczenia usług prawnych, w przypadku usług niedotyczących postępowań, podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych będzie prawnie uzasadniony interes administratora, w postaci dochodzenia roszczeń i obrony przed nimi  (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W przypadku świadczenia usług prawnych dotyczących postępowań, podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych będzie wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit c RODO w związku z art. 5c ust. 1 podpunkt 2 lit. c) Ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych).   
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie/pytania, po czym zostaną usunięte, chyba  że nastąpi przetwarzanie w innym celu. Jeżeli będzie to miało miejsce, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres świadczenia usług prawnych. Po zakończeniu świadczenia usług, w przypadku usług niedotyczących postępowań Pani/Pana dane mogą być przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń wynikających ze świadczenia usług prawnych lub działań przed zawarciem umowy. W przypadku świadczenia usług prawnych dotyczących postępowań Pana/Pana dane osobowe będę przechowywane przez okres 10 lat od końca roku, w którym zakończyło się postępowanie, w którym dane osobowe zostały zgromadzone.
  4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  5. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  6. Dane mogą być przekazywane podmiotom, które przetwarzają dane osobowe na zlecenie administratora (np. dostawcom usług informatycznych, podmiotom świadczącym usługi prawne, podmiotom świadczącym usługi pocztowe, bankom) oraz stosownym podmiotom takim jak organy administracji i sądy.
  7. W przypadku zadania pytania za pośrednictwem maila kontaktowego podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak warunkuje możliwość zadania pytania i uzyskania odpowiedzi.
  8. W przypadku wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak warunkuje wykonanie umowy.
  9. Odnośnie do wszystkich kwestii związanych z Pani/Pana danymi osobowym można się z nami kontaktować pod adresem mailowym: biuro@kancelariagm.pl